نتیجه تحقیقاتی که در چهارمین گردهمایی پوکی استخوان آسیا- پاسیفیک ارائه شده نشان میدهد که شکستگی دوم لگن مرگ آورتر از شکستگی اول است. این مطالعه که در هنگ کنک صورت گرفته است شیوع شکستگی […]