شانه متحرک ترین مفصل بدن است ولی همین مزیت آن را در معرض آسیب های مخصوص به خود هم قرار میدهد. بافت نرم اطراف شانه به راحتی آسیب دیده و موجب ناپایداری آن میشود. عضلات، […]